Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Rabu, 27 November 2013

Kriteria Kelulusan Menurut Permendikbud -97-2013

Kabarkongo.com - Berbagi informasi dari Kodok Ngorek ( PKP2 )Community. -

(1)
Kritería kelulusan peserta dídík darí Ujian S/ M/ PK untuk semua mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan oleh satuan pendidíkan berdasarkan perolehan Nilaí S/ M/ PK.

Kriteria kelulusan peserta dídik sebagairnana dimaksud pada ayat (l) mencakup minimal rata-rata nílai dan minimal nílai setíap mata pelajaran yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
(2)
Nilaí S /M /PK sebagaimana dimaksud pada ayat (l) gabungan: a. Rata-rata nilai rapor dengan bobot 70%:
1) Semester I sampaí dengan Semester V pada SMP/ MTS, SMPLB, dan Paket B / Wustha, SMK/ MAK, dan Paket C Kejuruan;
2) Semester III sampaí dengan semester V pada SMA/ MA, SMALB, dan Paket C;
3) Semester I sampai dengan semester V bagi SMP/ MTS, SMA/MA, dan SMK/ MAK yang menerapkan SKS.
b. Nilai Ujian S/ M/ PK dengan bobot 30%. diperoleh dari

Pasal 6

Krítería kelulusan peserta didík untuk Ujian Nasíonal (UN)
SMP/ MTS/ SMPLB, SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan adalah:
a. NA setiap mata pelajaran yang díujinasíonalkan paling rendah 4,0 (empat koma 1101); dan
b  rata-rata NA untuk semua mata pelajaran paling rendah 5,5 (lima koma lima).
NA merupakan gabungan Nilai S/ M/ PK dan Nilaí UN dengan bobot 40% Nilai S /M /PK dan 60% Nilai UN.

0 komentar: