Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Selasa, 29 Januari 2013

Kriteria Kelulusan Dalam Ujian 2013

KabarKongo.com Kabar terkini dari Kodok Ngorek Community.


Kriteria kelulusan peserta didik dalam Ujian Sekolah dan Ujian Nasional 2013 nampaknya belum berubah dari tahun kemarin.  Sebagaimana pasal yang ada pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2013 sbb : 

Pasal 6
(1) Kriteria kelulusan peserta didik dari UN untuk SD/MI/SDLB ditetapkan oleh satuan pendidikan dalam rapat dewan guru dan untuk Program Paket A ditetapkan oleh rapat dewan tutor bersama pamong belajar dari SKB Pembina.
(2) Kriteria kelulusan peserta didik dari UN untuk SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK, Program Paket B, dan Program Paket C apabila nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).
(3) NA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari gabungan Nilai S/M/PK dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN, yaitu dengan pembobotan 40% Nilai S/M/PK dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% dari Nilai UN.

0 komentar: